ការធ្វើBUSINESS

download (1)

គន្លឹះក្នុងការធ្វើBusiness​ ជោគជ័យ

  • លុយគ្រាន់តែជារឿងតូចមួយក្នុងការ​ធ្វើBusiness(capital)
  • មានចិត្តក្នុងការធ្វើBusinessនិងចំណង់
  • មានសាខាច្រើន
  • ចេះយល់ចិត្តអតិថិជនថាតើអតិថិជនត្រួវការអ្វី(បំពេញចិត្តអតិថិជន)
  • ទាញអតិថិជនពីគូប្រគួតប្រជែងដោយការ​បញ្ជុះអប្បហារឬបន្ថែមនូវអ្វីផ្សេងៗទៀត
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s